Regulamin

I. Postanowienia ogólne
 1. Niniejszy regulamin określa:
 • warunki i zasady korzystania z usług z zakresu dietetyki wymienionych w serwisie internetowym dietetykapozytywna.pl polegających na przygotowaniu indywidualnych planów dietetycznych i/ lub zaleceń żywieniowych, sprzedaży gotowych jadłospisów, analizie składu ciała oraz konsultacjach żywieniowych i psychodietetycznych
 • warunki i procedury odstąpienia od umowy i zasady postępowania reklamacyjnego
 1. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej dietetykapozytywna.pl

 2. Regulamin stanowi integralną część Umowy, do zawarcia, której dochodzi przed rozpoczęciem świadczenia usług przez Usługodawcę.

 3. Warunkiem korzystania z usług oferowany w serwisie dietetykapozytywna.pl jest zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacja wszystkich jego punktów.

 4. Usługodawca świadczy usługi w formie konsultacji on-line (konsultacji telefonicznych, drogą e-mail lub/i za pośrednictwem komunikatorów internetowych).
II. Definicje
Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Regulamin – niniejszy dokument świadczenia usług Serwisu dietetykapozytywna.pl

 2. Usługodawca (Dietetyk) – Osoba świadcząca usługi dietetyczne – mgr Ewa Minkowska-Górna – mająca odpowiednie kwalifikacje i uprawienia.

 3. Usługobiorca (Pacjent) – Usługobiorcą jest pełnoletnia osoba fizyczna korzystająca z serwisu dietetykapozytywna.pl, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która zaakceptowała niniejszy Regulamin i wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Usługodawcę. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z usług wyłącznie pod nadzorem lub za pisemną zgodą rodzica lub opiekuna prawnego.

 4. Umowa – umowa o świadczeniu usług przewidzianych w niniejszym Regulaminie pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą.

 5. Usługa – konsultacja dietetyczna obejmująca wywiad zdrowotno-żywieniowy, udzielenie porad żywieniowych, opracowanie zaleceń dietetycznych i/lub diety z uwzględnieniem zapotrzebowania energetycznego, stanu zdrowia i preferencji żywieniowych. Usługi mogą odbywać się w formie konsultacji on-line lub stacjonarnych.

 6. Konsultacja dietetyczna – rozmowa Dietetyka z Pacjentem przeprowadzona w formie konsultacji on-line lub stacjonarnie.

 7. Wywiad zdrowotno-żywieniowy – kwestionariusz opracowany przez Usługodawcę, wypełniany przez Pacjenta w celu zebrania informacji o jego stanie zdrowia, stylu życia i preferencjach żywieniowych koniecznych do wykonania usługi dietetycznej.

 8. Dzienniczek żywieniowy – kwestionariusz opracowany przez Usługodawcę, wypełniany przez Pacjenta zawierający opis spożywanych przez niego posiłków.

 9. Pakiet – pakiet świadczeń, których dokładny opis znajduje się na stronie dietetykapozytywna.pl pod zakładką „Oferta i cennik”

 10. Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 18:00, za wyjątkiem przypadających w tym okresie dni ustawowo wolnych od pracy.

 11. Serwis – strona internetowa umieszczona pod adresem dietetykapozytywna.pl

 12. Dane osobowe – wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, w tym Dane osobowe zwykłe oraz Dane osobowe medyczne.

 13. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. RODO reguluje kwestie związane z przetwarzaniem danych osobowych i ma zastosowanie od dnia 25 maja 2018 r.
III. Warunki ogólne korzystania z usług
 1. Usługobiorcą może być jedynie osoba fizyczna, pełnoletnia, która zaakceptowała niniejszy Regulamin.

 2. Usługi świadczone przez Usługodawcę nie stanowią diagnozy lekarskiej i nie mogą zastąpić pacjentowi porady lekarskiej.

 3. Pacjent przyjmuje do wiadomości, że Usługodawca nie daje gwarancji odniesienia skutków oczekiwanych przez Usługobiorcę, z uwagi na złożoność czynników mających wpływ na ostateczny efekt.

 4. Pacjent przyjmuje do wiadomości, że uzyskana porada dietetyczna opiera się na informacjach przekazanych Usługodawcy przez Usługobiorcę i opiera się na przeświadczeniu, że Pacjent udzielił wyczerpujących informacji oraz nie zataił informacji dotyczących jego stanu zdrowia, stosowanej farmakoterapii, nawyków i preferencji żywieniowych.

 5. Pacjent oświadcza, iż podane przez niego dane są prawdziwe i aktualne.

 6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z niewłaściwego stosowania diety, zaleceń oraz suplementacji.

 7. Usługodawca ma prawo zakończyć współpracę z Pacjentem na każdym etapie prowadzenia usługi, jeśli Usługobiorca nie przestrzega zasad Regulaminu.

 8. Usługodawca może odmówić Pacjentowi wykonania usługi w przypadku, gdy:

  a. Pacjent jest nieletni, niepoczytalny lub jest on pod wpływem: alkoholu, narkotyków, środków odurzających, psychotropowych lub innych substancji o podobnym działaniu.

  b. Zachowanie pacjenta jest obraźliwe lub narusza dobre imię Usługodawcy.

  c. Udzielenie konsultacji lub wykonanie usługi naruszyłoby zasady etyki Usługodawcy, pracę osób trzecich, wykracza poza zakres wiedzy i kompetencji Usługodawcy lub mogłoby zagrażać zdrowiu lub życiu Pacjenta.

 9. Usługodawca jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, które uzyskał w trakcie świadczenia usług od Pacjenta. Obowiązek ten nie jest ograniczony czasowo.

 10. Materiały przygotowywane przez Usługodawcę i przekazywane Usługobiorcy są objęte prawami autorskimi i wykorzystywane mogą być tylko i wyłącznie na użytek własny Pacjenta. Kopiowanie, udostępnianie i rozpowszechnianie w części lub całości bez zgody Usługodawcy jest zabronione.

 11. W celu rozpoczęcia korzystania z usługi indywidualnego planu dietetycznego Usługobiorca powinien:

  a. Skontaktować się z Usługodawcą drogą telefoniczną (+ 48 507 404 349) lub mailową (kontakt@dietetykapozytywna.pl) lub poprzez wypełnienie formularza znajdującego się na stronie dietetykapozytywna.pl/oferta-i-cennik/ , aby ustalić cel oraz termin konsultacji.

  b. Dokonać płatności:

  • konsultacje są płatne z góry, wniesienie opłaty jest jednoznaczne z potwierdzeniem rezerwacji terminu konsultacji
  • w tytule przelewu należy podać imię i nazwisko Pacjenta
  • dane do przelewu Usługodawca przesyła drogą mailową
  • po zaksięgowaniu kwot na koncie bankowym Usługodawca kontaktuje się z Pacjentem w celu potwierdzenia konsultacji.

  c. Uzupełnić formularze otrzymane od Usługodawcy drogą mailową (Wywiad zdrowotno-żywieniowy oraz Dzienniczek żywieniowy) niezbędne do przygotowania planu diety.

  d. Przesłać wypełnione formularze (Wywiad zdrowotno-żywieniowy oraz Dzienniczek żywieniowy) oraz ewentualne skany lub zdjęcia wyników badań laboratoryjnych na adres mailowy kontakt@dietetykapozytywna.pl minimum trzy dni przed planowaną konsultacją.

  e. Podpisać oświadczenia znajdujące się na pierwszej strony (strona 1) wywiadu zdrowotno-żywieniowego, zeskanować lub zrobić zdjęcie i przesłać wraz z pozostałymi plikami na adres mailowy kontakt@dietetykapozytywna.pl minimum trzy dni przed planowaną konsultacją.

  f. Usługodawca może zwrócić się do Usługobiorcy z prośbą o uzupełnienie informacji zawartych w Wywiadzie zdrowotno- żywieniowym lub w Dzienniczku żywieniowym. W przypadku nieudzielenia przez Pacjenta w terminie 7 dni informacji dodatkowych, Usługodawca uprawniony jest do anulowania zamówienia.

 12. Pacjent deklarujący chęć skorzystania z konsultacji on-line powinien posiadać odpowiednie wyposażenie techniczne oraz dostęp do Internetu z odpowiednią jakością połączenia.

 13. W przypadku, gdy o ustalonej godzinie konsultacji oraz w okresie następnych 15 minut Pacjent nie skontaktuje się z Dietetykiem, a po stronie Usługodawcy zachodzi gotowość do świadczenia usług, wówczas powoduje to brak obowiązku zwrotu opłaty uiszczonej przez Pacjenta i wizytę taka uznaje się za odbytą.

 14. Pacjent ma prawo odwołać wcześniej opłaconą wizytę nie później jednak niż 24 godziny przed ustalonym terminem wizyty, z zachowaniem prawa do wyznaczenia nowego terminu przez dodatkowej opłaty. Wszelkie zmiany dotyczące terminu konsultacji, należy zgłaszać drogą mailową na adres kontakt@dietetykapozytywna.pl

 15. Jeżeli konsultacja zostanie odwołana lub przełożona przez Usługodawcę, Dietetyk skontaktuje się z Pacjentem w celu poinformowania o zmianie i ustalenia nowego terminu konsultacji. W przypadku braku możliwości uczestniczenia Pacjenta w konsultacji w zmienionym terminie, Usługodawca zwróci całość wpłaconej opłaty Pacjentowi. Zwrot opłaty nastąpi na rachunek bankowy z którego nastąpiła wpłata.

 16. Przekazanie Usługobiorcy indywidualnego jadłospisu i/lub zaleceń żywieniowych i/lub schematu żywieniowego nastąpi w terminie 7 dni roboczych od dnia konsultacji dietetycznej, która odbyła się między Pacjentem a Dietetykiem. Jednocześnie Usługodawca zastrzega sobie prawo do wydłużenia tego terminu, jeśli w okresie 7 dni wypadają święta lub inne dni ustawowo wolne od pracy.

 17. Po przygotowaniu i wysłaniu indywidualnego jadłospisu do Usługobiorcy istnieje możliwość wprowadzenia bezpłatnej zmiany tylko trzech posiłków, dlatego Usługodawca zwraca szczególną uwagę o dokładne uzupełnienie wywiadu zdrowotno-żywieniowego i uwzględnienie wszystkich niezbędnych informacji dotyczących stanu zdrowia i preferencji żywieniowych.

 18. W przypadku, gdy zakupiona przez Usługobiorcę Usługa obejmuje możliwość kontaktu z Dietetykiem również poza wyznaczonym terminem konsultacji, Pacjent ma możliwość nieograniczonego kontaktu się z Dietetykiem poprzez e-mail, a Usługodawca deklaruje się odpowiedzieć na wysłaną wiadomość w najszybszym możliwym terminie.
IV. Opłaty
 1. Usługobiorcę obowiązuje Cennik umieszczony na stronie serwisu dietetykapozytywna.pl . Podane w nim ceny są cenami brutto.

 2. Pacjent uiszcza opłatę na numer rachunku przesłany przez Usługodawcę drogą mailową.

 3. W przypadku akceptacji przez Pacjenta opłaty wynikającej z Cennika lub ustalonej indywidualnie z Usługodawcą podczas pierwszego kontaktu, Usługobiorca zobowiązuje się uiścić stosowną opłatę, która stanowi potwierdzenie rezerwacji terminu konsultacji.

 4. Brak wpłaty przez Usługobiorcę w terminie 7 dni kalendarzowych przed datą wstępnie zarezerwowanego terminu konsultacji oznacza rezygnację z terminu konsultacji. Za dzień wpłaty uznaje się datę zaksięgowania należności na koncie Usługodawcy.

 5. Usługodawca ma prawo wprowadzić zmiany w cenniku oraz prowadzić ograniczone czasowo akcje promocyjne.
V. Zasady odstąpienia od umowy świadczenia usług
 1. Usługobiorca może odstąpić od umowy świadczenia usług bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia potwierdzenia przez Usługodawcę złożenia zamówienia i potwierdzenia terminu realizacji Usługi.

 2. Odstąpienie od umowy następuje drogą mailową poprzez złożenia następującego oświadczenia „Niniejszym odstępuję od umowy świadczenia usług zawartej na podstawie zamówienia z dnia (Data) pomiędzy (Imię i Nazwisko Pacjenta) a Ewa Minkowska-Górna.

 3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy winno być skierowane na adres e-mail: kontakt@dietetykapozytywna.pl

 4. Zwrot opłat przez Usługodawcę nastąpi w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu. Zwrot płatności nastąpi na rachunek bankowy, z którego nastąpiła wpłata.

 5. W przypadku wykonania przez Usługodawcę usługi/ odbycia konsultacji, odstąpienie od umowy nie jest możliwe.

 6. W przypadku umów zawieranych na odległość (za pośrednictwem strony internetowej), z uwagi na przedmiot świadczenia tj. zindywidualizowany plan żywieniowy przygotowany z uwzględnienie zindywidualizowanych potrzeb Pacjenta prawo do odstąpienia od umowy jest wyłączone.

 7. Usługobiorca wyraża zgodę na otrzymanie treści cyfrowej w postaci konsultacji on-line poprzez e-mail i jest świadomy, że wysłane treści cyfrowe stanowią Usługę dietetyczną i powodują utratę prawa odstąpienia od umowy. W związku z tym pacjentowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadkach określonych w art. 38 pkt 1) i 13) ustawy z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r., nr 827).

 8. Nie ma możliwości zwrotu części opłaty uiszczonej za zakupiony pakiet (np. konsultacja + jadłospis).
VI. Reklamacje
 1. W przypadku zastrzeżeń Usługobiorcy do jakości świadczonych usług przez Usługodawcę, Usługobiorca uprawiony jest do złożenia reklamacji na adres e-mail: kontakt@dietetykapozytywna.pl

 2. Reklamacje należy składać w terminie 7 dni licząc od dnia wystąpienia zdarzenia uzasadniającego zgłoszenie reklamacji (od dnia konsultacji lub dnia otrzymania jadłospisu).

 3. Reklamacja winna zawierać dane osobowe, datę wystąpienia przyczyny reklamacji, krótki opis zdarzenia uzasadniającego reklamację. W przypadku, gdy reklamacja jest niekompletna, Usługodawca wystąpi do Pacjenta o jej uzupełnienie.

 4. Reklamacja zostanie rozpatrzona niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. Po tym czasie, Usługobiorca zostanie poinformowany za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany przez siebie adres e-mail o zajętym przez Usługodawcę stanowisku w sprawie reklamacji.

 5. Usługodawca zastrzega, że w przypadku indywidualnego jadłospisu nie ma możliwości zwrotu opłaty a możliwa jest jedynie jego korekta. Wyjątek stanowi sytuacja, jeżeli z winy Usługodawcy jadłospis nie uwzględnia wszystkich informacji przekazanych przez Pacjenta w wywiadzie zdrowotno- żywieniowym.
VII. Ochrona danych osobowych
 1. Dane przesyłane Usługodawcy za pośrednictwem formularzy dostępnych na stronie serwisu dietetykapozytywna.pl oraz drogą mailową, a które mogą być danymi osobowymi w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) zbierane są celem diagnostyki, poradnictwa dietetycznego oraz w celu realizacji sprzedaży produktów elektronicznych (jadłospisów, ebooków).

 2. Usługodawca gromadzi następujące dane: dane osobowe, wywiad zdrowotno-żywieniowy, dzienniczek żywieniowy, wyniki dostarczonych badań, raporty kontrolne oraz inne dokumenty dostarczone przez Usługobiorcę. Wszystkie dane przetwarzane są tylko i wyłącznie w celu realizowania usług dietetycznych względem Usługobiorcy i nie są nigdzie udostępniane.

 3. Usługobiorca wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych oraz medycznych niezbędnych do realizacji Usługi poprzez akceptację i podpis oświadczenia: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz medycznych zawartych w przedstawionych przeze mnie dokumentach dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedury dietoterapii – zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2014r. Poz. 1182)” znajdującego się na pierwszej stronie Wywiadu zdrowotno-żywieniowego.
VIII. Polityka prywatności
 1. Korzystanie z usług oferowanych przez Serwis oznacza akceptację polityki prywatności.

 2. Administratorem danych osobowych jest Ewa Minkowska-Górna (Usługodawca)

 3. Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji celów określonych w niniejszym Regulaminie.

 4. Podanie danych przez Usługobiorcę jest dobrowolne, jednak niezbędne do podjęcia współpracy pomiędzy Dietetykiem a Pacjentem.

 5. Dane osobowe i medyczne nie będą udostępniane innym podmiotom w zakresie innym, niż wymaga tego realizacja celu, na który została wyrażona zgoda.

 6. Usługobiorcy przysługuje prawo dostępu do danych, ich sprostowania (poprawienia), usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

 7. Dane osobowe Usługobiorcy będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów obowiązującej umowy pomiędzy Dietetykiem a Pacjentem oraz wypełnienia obowiązków prawnych określonych osobnymi przepisami.

 8. Usługobiorca może w każdym czasie wycofać zgodę na przetwarzanie danych poprzez wysłanie stosownego oświadczenia na adres e-mail: kontakt@dietetykapozytywna.pl

 9. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a i b oraz art. 9. ust. 2 lit. a RODO.

 10. Usługodawca oświadcza, że pliki cookies znajdujące się na stronie internetowej Serwisu wykorzystywane są w sposób zgodny z Polityką Prywatności
IX. Postanowienia końcowe
 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.04.2022

 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie, które po poprawce będą opublikowane na stronie internetowej i będą wiążące z dniem publikacji. Usługobiorcę obowiązuje treść Regulaminu z daty zawarcia umowy.

 3. Pozostałe zagadnienia niezawarte w regulaminie regulowane są przez Przepisy Prawa Polskiego.